KLB Draudžu dienas Zasā 2004. gadā.

Oskars Laugalis

No 23. līdz 25. jūlijam Jēkabpils rajona Zasā norisinājās ikgadējās KLB Draudžu dienas. Tās aizritēja kā kūrortā – ar sauli, sauli un citām tikpat līksmām lietām – dunduriem, odiem un pārējām radībām, kas ir tā saaugušas ar Latvijas dabu, ka grūti būtu to citādi iztēloties.

Uzstājas Didzis Meļķis Kaut arī visiem nometnes dalībniekiem bija jāmēro tāls ceļš uz Zasu, ieradies bija krietns skaits mūsu draudžu locekļu – ap 100. Visiem bija viens mērķis – izbaudīt kopību ar vienā ticībā esošiem gan Dieva vārda mācībā, gan sarunās, gan atpūtā. Kas var būt tīkamāk kā būt kopā ar tiem, kas, tāpat kā tu, ir tādā pat cerībā un ticībā; šāds kopā būšanas prieks līdzinās tai debesu draudzei, kas vienā prātā un vienā domā ir sapulcēti vienam nolūkam – Dieva dēļ un Dieva slavas dēļ.

Šajās dienās aplūkotais problēmu loks bija saistīts ar tik ļoti kutelīgu un Latvijā daudznozīmīgi saprastu kristietības virzienu – piētismu. Jau agrāk “Latvijas Luterānī” bija vairāki raksti par piētismu, kas to pretnostatīja patiesai luteriskajai mācībai. Bet pastāv arī plaši izplatīts viedoklis, ka piētisms ir tikai veicinājis dievbijību (kā to arī izsaka pats vārds [piētisms = dievbijība]). Piecās lekcijās mūsu draudžu mācītāji skaidri un pamatoti piētismam ierādīja tās īsto vietu – pie maldu mācībām, kuras sagroza skaidro mācību, dievbijību jeb svētu dzīvi liekot pirms Dieva vārda mācības, vai svētdarīšanu pirms taisnošanas. Pārlieku uzsvērtā atdzimšanas teorija, šķiet, iet savu ceļu un aizmirst par objektīvo Dieva vārdu, kas darbojas no ārpuses, bet pievēršas iekšējiem pārdzīvojumiem, kas ir subjektīva lieta. Tādējādi svarīgums tiek piešķirts mainīgajām izjūtām, liekot tās kā mērauklu dievbijībai un dzīvei ticībā. Kurpretim vajadzētu Dieva vārdu un tās mācību likt visa pamatā – arī dievbijībai un atgriešanās prieku pamatot Dieva žēlastības līdzekļos – Vārdā un Sakramentos.

Svētdien dievkalpojums noritēja Zasas luterāņu baznīcā un tā divas pilnas dienas Sēlijas novadā tuvojās izskaņai. Prombraucot nācās atskārst, ka esam bijuši pareizajā vietā un laikā, jo, tuvojoties Tukumam, mūs pārsteidza jau tā pierastais šai pusē lietus.

Ejam pusdienās Senā Zasas luterāņu baznīca