Mūsu mācības nostādnes

Mēs nākam kopā, lai saprastu, ko īsti māca Bībele. Tajā mēs varam atklāt, ka mēs visi esam grēcinieki, kuriem piedošana tiek piedāvāta Jēzū Kristū. Dievs par mums ir apžēlojies - to mēs gribam saklausīt vienmēr, katrā dievkalpojumā, saklausīt un sekot Dieva vārda mācībai. Viņš mūs ir pirmais mīlējis un mums ir jāmīl vienam otru. Dieva acīs mēs visi esam vienādi - žēlastībā glābti Jēzus Kristus dēļ. Tas nozīmē - Dieva atgūtie bērni. Tāpēc arī attieksmē pret savu tuvāko - pret ticības māsu un brāli - mēs gribam redzēt ikvienā vērtību - personu, par kuru Dieva Dēls ir miris pie krusta.

Mēs ticam, ka Dievs pazīst mūsu katra vārdu - Kristībā tas ir saukts kopā ar Dieva vārdu un mums ir Viņa apsolījums, ka Viņš mūs atpestīs, jo mēs piederam Kristum.

Kristus Evaņģēlijā mēs mācamies, ka mēs varam būt pilnīgi droši par to, ka esam glābti ticībā Kristum. Ticība mums tiek dāvināta, tā nav mūsu pašu spēju, bet Dieva vārda dāvana. Mums daudz kas var neizdoties mūsu dzīvē, bet mēs ticam, ka ne mums ar saviem nopelniem ir jānopelna Debesis, bet to ir darījis Kristus mūsu labā.

Visa Bībele ir sarakstīta tāpēc, lai mēs varētu ticēt, ka Jēzus ir Kristus - Dieva Dēls, Viņa svaidītais glābējs no grēka, nāves un elles varas. Vecā Derība pasludina Kristu caur Dieva praviešu mutēm, viņi skaidri norāda uz Glābēju un Mesiju, kuram ir jānāk.

Jaunajā Derībā šie pravietojumi ir piepildījušies. Tajā mēs lasām par mūsu Kungu un Pestītāju, kurš bija tapis par cilvēku - dzīvojis un nomiris un cēlies augšā no mirušajiem. Jaunā Derība apraksta šos notikumus no Jēzus dzīves, kad Viņš sludinājis skaidri un ar varenu spēku savu mācību, darījis daudz brīnumu, lai norādītu uz savu dievišķo uzdevumu: Jņ. 14, 6 : "Es esmu ceļš, patiesība, un dzīvība." Taču cilvēkiem meli šķita pievilcīgāki par patiesību, tumsa mīļāka par gaismu. Jēzus ciltsbrāļi jūdi nepieņēma viņu kā Kristu. Viņš tika nevainīgi apsūdzēts, cieta netaisnu pazemojumu un izlēja savas asinis pie krusta par visas cilvēces grēku. Katra Jaunās Derības grāmata fokusējas uz Jēzu Kristu - uz to, ko Dievs ir darījis mūsu labā - lai mēs tiktu glābti un iemantotu mūžīgo dzīvību.

Uzklausot šo priecīgo vēsti jeb Evaņģēliju mēs saņemam to vienkāršā ticībā un pateicībā un visā, ko mēs darām, kurp ejam, mēs teicam Dieva žēlastību, Viņa slavu un godu. Un apliecinām, ka esam Viņa Jēzū Kristū atgūtie bērni.

Uz informācijas lapu