Kristīgās ticības trīs artikuli

 

Šos trīs artikulus ietver apustuļu ticības apliecība jeb simbols.

Kas ir apustuļu ticības apliecība?

Tā ir kristīgās ticības mācības kopsavilkums īsā formā, kas veido baznīcas pašsapratni (identitāti) un nošķir to no maldu mācībām.

Kāpēc to sauc par simbolu jeb atšķīrējzīmi?

Tāpēc, ka tā ir publiska ticības apliecība, ar kuras palīdzību kristieši var tikt atšķirti no baznīcas ienaidniekiem.

Tāpēc, ka šajā simbolā ir savilkta kopā visa apustuliskā mācība, to sauc arī par katolisko, tas ir, vispārējo simbolu, jo tas apliecina, ka pa visu pasauli izkaisītajiem kristiešiem ir viena un tā pati ticība. Apustuļu simbolā ietvertā mācība ir cēlusies no Evaņģēlija.

Kas ir Evaņģēlijs?

Tā ir dievišķa mācība par grēku piedošanu un mūžīgās dzīvības apsolījumu ticības dēļ Jēzum Kristum.

Rom 1: 15 Tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā, 16 jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic.  Vēl: 1. Tim 1, 15.

Kāda atšķirība pastāv starp Evaņģēliju un bauslību?

1)            Bauslība (jeb Likums) ir guldīta visos cilvēkos un to pazīst katrs cilvēks dabiskā ceļā.

Rom 2: 14 Jo, ja pagāni, kam bauslības nav, sekodami savai dabai, izpilda bauslību, tad viņi, būdami bez bauslības, paši sev ir bauslība. 15 Jo ar to viņi pierāda, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs. To pašu apliecina viņu sirdsapziņa un viņu domu spriedumi, kas cits citu vai nu apsūdz, vai attaisno.

 

Savukārt Evaņģēlijs dabiskajam cilvēkam aizvien ir nepazīstams, tas paliek apslēpts, aizklāts.

Rom 16, 25  ... evaņģēlijs ir vēstījums par Jēzu Kristu, kurā atklājas noslēpums, kas mūžiem bijis neizpausts.

2)            Likums allaž ir pa priekšu, pēc tam seko Evaņģēlijs. Tāda ir Dieva vārda pasludinājuma būtība Gal 3, 24.

3)            Likums ir ticis dots caur Mozu, bet žēlastība un patiesība ir nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu (Jņ 1, 17).

4)            Likums ietver baušļus, tās norādes par to, kādi mēs esam, kas mums ir jādara un ko mēs nedrīkstam darīt. Toties Evaņģēlijs ir grēka piedošanas, žēlastības un Kristus labdarības pasludinājums.

Ef 2: 14 Jo Viņš ir mūsu miers: Viņš abus darījis par vienu un noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra, proti, ienaidu, 15 atceldams pats Savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai Sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru, 16 lai, nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzinātu vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. 17 Un atnācis pasludināja mieru jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas bija tuvu, 18 jo caur Viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie Tēva vienā Garā.

5)            Likuma būtība ir pavēle un norāde, kas prasa veikt darbus (Gal. 3, 12), toties Evaņģēlija būtība ir apsolījumā, piedāvājumā un dāvināšanā, un tas nav citu nosacījumu, kā vienīgi ticēt un pieņemt (2 Kor 5, 19.20).

6)            Arī Likumam ir savi apsolījumi, taču tiem ir nosacījums, proti, perfekta tā izpilde (Lk 10, 28), toties Evaņģēlija apsolījumus izsaka žēlastība, un tie tiek doti tam, kas vēlas tos saņemt (resp. Tādam, kas tiem tic).

7)            Likums māca par labajiem darbiem un prasa tos veikt, bet nespēj tiem dot spēku (Gal 3, 21), toties Evaņģēlijs ir Svētā Gara nesējs un devējs, ar kā palīdzību Likums tiek ierakstīts mūsu sirdīs un arīdzan piepildīts (Jer 31, 31); Likums uzrāda cilvēka slimību ar grēku, apsūdz, iedibina, pasludina Dieva dusmas, nolād tos, kas nespēj būt pilnīgi paklausīgi un neatceļ pasludinātas dusmas (Rom, 4, 15); toties Evaņģēlijs pārklāj grēku, dziedina slimību, pieslien zemē notriektos (jeb Likuma bardzības satriektos), un apsola žēlastību un mūžīgo dzīvību tiem, kas tic (2 Kor 3, 16).

8)            Likums ir jāpasludina pašpārliecinātajiem, netaisnajiem, bezdievjiem, zaimotājiem un netiklu dzīves veidu piekopjošajiem, toties Evaņģēlijs sirdīs satriektajiem un salauztajiem, kuriem ir nepieciešama Dieva žēlastība un kuri to meklē (Mt 11, 28),

Vai Likums (bauslība) un Evaņģēlijs ir atrodams gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā?

Jā, tā ir: tāpat kā Vecās Derības žēlastības apsolījumi pieder pie Evaņģēlija (1Moz 3,15, kā arī 5Moz 18, 18; Jes 53), arī Jaunās derības bauslības priekšraksti pie Likuma (Mat 5. – 7, nodaļas).

 

Lasi tālāk par radīšanu