Mācība par Dievu

 

Kas ir Dievs?

Dievs ir Gars,

Jņ 4: 24 Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā.

 

Dievs ir mūžīgs,

Ps 90: 2 Kungs, Tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs!

 

Dievs ir visuvarens,

Luk 1: 37 jo Dievam nekas nav neiespējams. Te klāt: 2 Ķēn 7

 

Dievs visuzinošs,

Ps 139: Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. 2 Tu zini - vai es sēdu vai ceļos - Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. 3 Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, 4 jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms.

 

Dievs ir visuresošs,

Jer 23: 23 Vai tad Es esmu tāds Dievs, kas redz tikai tuvumā," saka Tas Kungs, "vai ne arī tālumā? 24 Vai var kur kas paslēpties kādā slepenā vietā, ka Es to neredzētu, saka Tas Kungs, vai ne Es tas esmu, kas piepilda debesis un zemi? - saka Tas Kungs.

 

Dievs ir svēts,

Jes 6: Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Cebaots! Visa zeme ir pilna Viņa godības!

Dievs taisnīgs, 

Dan 9: 7 Tavā pusē, Kungs, ir taisnība, mums atliek tikai kauna sārtums vaigā…

 

Dievs ir žēlīgs,

Gen 34: Tas Kungs, Tas Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, 7 kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus

 

Dievs ir patiesīgs.

Ps 33: 4 Tiešām, taisni ir Tā Kunga vārdi, un visi Viņa darbi ir pilni uzticības. 5 Viņš mīl taisnību un tiesu, zeme ir pilna Viņa žēlastības.

Cik ir veidi, kādos iespējams atzīt Dievu?

Divos – dabiskajā ceļā un atklāsmes ceļā.

Kāds ir dabiskais Dieva atziņas veids?

1) Kad atziņa par Dieva eksistenci guldīta visu cilvēku sirdīs jau dabiskā veidā:

 

Rom 2: 14 Jo, ja pagāni, kam bauslības nav, sekodami savai dabai, izpilda bauslību, tad viņi, būdami bez bauslības, paši sev ir bauslība. 15 Jo ar to viņi pierāda, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs. To pašu apliecina viņu sirdsapziņa un viņu domu spriedumi, kas cits citu vai nu apsūdz, vai attaisno.

 

2) kad atziņa par Dieva eksistenci tiek gūta, redzot Dieva vareno radības darbu dabā.

 

Rom 1: 18 Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. 19 Jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts: Dievs pats viņiem to atklājis.

Vai cilvēks, paliekot dabiskajos Dieva atziņas ceļos, iegūs pestīšanu?

Nē, neiegūs, jo dabiska Dieva atziņa ir ļoti nepilnīga, vāja un nederīga pestīšanas iegūšanai.

Kam tad nepieciešams dabiskais Dieva atzīšanas ceļš?

1) Ārējās tikumības ievērošanai.

1 Kor 5: 1 Stāsta par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar sava tēva sievu.

2) Lai varētu meklēt Dievu.

Apd 17: 26 Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, 27 lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums.

3) Lai cilvēku bezdievīgai dzīvei nebūtu “ nekā nezināšanas” attaisnojuma, skat. augstāk Rom 1, 19.20

Kādas ir atklāsmes ceļā gūtās zināšanas par Dievu?

Tās, kuras ir atklātas ar rakstīto Dieva vārdu Bībeles Vecās un Jaunās Derības tekstos. Šajā rakstītajā vārdā Dievs ir atklājis sevi un savu gribu.

1Kor 1: Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu.

Jņ 1: 18 Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu.

Mat 11: 27 Visas lietas Man ir Mana Tēva nodotas, un neviens nepazīst Dēlu kā vien Tēvs, un neviens nepazīst Tēvu kā vien Dēls un kam Dēls to grib darīt zināmu.

Kas ir patiesais un ar rakstīto vārdu sevi atklājušais Dievs?

Tas ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars – trīs atšķirīgas personas vienā vienīgā mūžīgā, pilnīgi nedalītā un nesaraujamā būtībā.

Vai tas nozīmē, ka būtu trīs Dievi, ja reiz ir Tēvs un Dēls un Svētais Gars?

Nekādā gadījumā: Dievs ir tikai viens vienīgs, kas sevi atklājis trijās atsevišķās personās, kas savā būtībā ir vienīgs, bet atklāsmes personās – trīsvienīgs.

 

Dtn 5: 4 Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.

1 Kor 8, 4: cita Dieva kā viens vienīgs.

Ef 4: 6 viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem.

1 Tim 2,5: Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus.

Kas ir Dievs Tēvs?

Viņš ir dievības pirmā persona, kas mūžībā ir dzemdinājis sev Dēlu pēc savas līdzības, un kas visu ir radījis un uztur visu un valda visu.

Kas ir Dievs Dēls?

Viņš ir dievības otrā persona, no Tēva dzimis mūžībā, ir nācis miesā un kļuvis par patiesu cilvēku – Kristu, mūsu Pestītāju un Starpnieku pie Tēva.

Kas ir Dievs Svētais Gars?

Viņš iziet no Tēva un Dēla mūžībā un dara mūs par jauniem radījumiem caur Vārdu un Sakramentiem.

Kāpēc Tēvs ir pirmā dievības persona, Dēls – otrā, bet Gars trešā?

Svētajā Trīsvienībā neviena no personām nav pirmā, otrā vai trešā ranga – neviena nav lielāka vai mazāka. Šo dalījumu lieto tikai kārtības labad un lai norādītu uz izcelsmi, bet nevis tālab, lai norādītu, ka kāda persona būtu bijusi priekšlaicīgāka, augstāka, cienīgāka.

Kāda tad, īsi sakot, ir Dieva žēlastības Griba?

Viņš grib piedot mums mūsu grēkus (no žēlastības un Kristus dēļ), būt mūsu žēlīgais Tēvs un palikt par tādu vienmēr.

 

 Eceh 33: 11 Saki tiem: tik tiešām, ka Es dzīvoju, saka Dievs Tas Kungs, Man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo.

Jņ 3: 16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

1 Tim 2: 4 Dievs grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.

2 Pēt. 3: Dievs negrib, ka kādi pazustu, bet, ka visi nāktu pie atgriešanās.

 

 

Lasi tālāk par ticības 3 artikuliem