Katehēze par 8. bausli

 8. bauslis: Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku

 

Kas tas ir?

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu tuvāku nepatiesi neapmelojam, nenododam, neaprunājam, nedz tam ļaunu slavu ceļam, bet mums to būs aizbildināt, visu labu par to runāt un visas lietas par labu griezt.

Ko nozīmē dot nepatiesu liecību?        

Ka nedz slepus, nedz atklāti vēlam ļaunu, sakām vai apliecinām, kas kaut kādā veidā varētu kaitēt kāda labajai slavai.

 

Dieva vārds par to saka Mt 9: 4 Un Jēzus, viņu domas redzēdams, sacīja: “Kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs?”

Kas ar šo bausli mums tiek aizliegts?

Ka mūsu tuvāko netaisni apmelojam, nododam, aprunājam, ceļam neslavu.

 

Dieva vārds par to saka:

Efez. 4: 25 Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi.

Jes 5: 20 Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūgtu dēvē par saldu un saldu par rūgtu!

Sal. pam. 10: 19 Kur daudz vārdu, tur neiztiek bez grēka, bet, kas savu muti savalda, ir gudrs.

Ps. 50: 16 Bet bezdievim Tas Kungs saka: "Ko tu daudzini Manus likumus un ņem Manu derību savā mutē, 17 ja tu ienīsti pamācību un laid Manus vārdus pār galvu? 18 Kad tu redzi zagli, tu esi viņam pa draugam, tu biedrojies ar laulības pārkāpējiem. 19 Savai mutei tu ļauj vaļu runāt ļaunu, un tava mēle pauž melus. 20 Tu sēdi un runā ļaunu pret savu brāli, tu apmelo savas mātes dēlu. 21 Tā tu dari, un, kad Es ciešu klusu, tu domā, ka Es esmu tāds pats kā tu. Tādēļ Es pārmācīšu tevi un turēšu to tev acu priekšā. 22 Ievērojiet jel to jūs, kas Dievu aizmirsuši, lai Man jūs nav jāsaplosa, un glābēja jums nebūs!

Lūkas 6: 37 Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots.

Kas ar šo bausli no mums tiek prasīts?

Ka mēs attaisnojam savus tuvākos no citu apmelojumiem un tenkošanu, domājam un runājam par viņiem labu, visu cenšamies griezt uz labāku, un paši visās darīšanās un gaitās tiecamies palikt patiesīgi.

Sal. pam. 31: 8 Atdari savu muti par labu tiem, kas paši ir it kā mēmi un savā labā runāt nespēj, un visu to lietas labā, kas ir atstāti! 9 Atdari savu muti, spried taisnu tiesu un atrieb nelaimīgos un nabagus!

1.Kor 13: 7 Mīlestība apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.

Mt 18: 15 Bet, ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm; kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. 16 Un, ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. 17 Bet, ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzei; bet, ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku.

Kāds ir apsolījums sakarā ar šo bausli?

Ps 15: Kungs, kas mājos Tavā mājoklī un dzīvos Tavā svētajā kalnā? 2 Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību, un patiesību glabā savā sirdī; 3 kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu; 4 kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas To Kungu; kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu; 5 kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi!

Lasi tālāk par 9. bausli