Katehēze par 7. bausli

7. Bauslis: Tev nebūs zagt.

Kas tas ir? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvākā naudu vai mantu neņemam, nedz ar viltotu preci vai netaisnu rīcību iegūstam, bet viņa mantu un maizi viņam palīdzam vairot un sargāt.

Ko nozīmē zagt?

Tas nozīmē lūkot pēc citu mantas, gribot tās piesavināties:

 

1) ar iekšēju iekāri vai sirdstieksmi:

Mt 15: 19 Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi.

 

2) ar ārēju acu mešanu uz cita īpašumu:

Sal. pam. 27: 20 Elle un bezdibens nekad nav piepildāmi, tāpat nekad nepietiek redzētā cilvēka acīm.

 

3) ar ārēji, t.i., patiešām veiktu darbību,

proti, neatļautā veidā piesavinoties citu mantu ar viltību vai varu, netaisnīgi iegūstot  īpašumā vai saņemot no netaisnīgi iegūtas mantas.

Dieva vārds par to liecina bagātīgi:

1.Tes 4, 6: 6 Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo Tas Kungs ir atriebējs visās šinīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši.

Dtn 27: 17 Nolādēts, kas pārceļ sava tuvāka robežas! - Un visa tauta lai saka: āmen.

Jer 9: 4 Tie apkrāpj cits citu un nerunā patiesību; viņu mēle pieradusi pie meliem, un viņi nopūlas rīkoties netaisni, viņi pat citādi nevar. 5 Varmācība kraujas uz varmācību, roku rokā iet viltība un liekulība.

Lev 19: 35 Nedariet tiesā netaisnību nedz ar olekti, nedz ar svaru, nedz ar tilpuma mēru. 36 Jums būs turēt taisnu svaru, atsvari lai ir pareizi, arī taisnus labības un šķidrumu mērus,- Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes.

Eceh 18: 13 kas naudu aizdod un plēš augļus, - vai tad tāds cilvēks lai dzīvotu? Nē, tam nebūs dzīvot. Tādēļ ka viņš darījis visas šīs negantības, tam jāmirst, viņa asinis lai nāk pār viņu.

Habak 2: : bēdas tādam, kas savu labumu nemitīgi vairo ar cita mantu! Cik ilgi to vēl lai ciešam? Un kādu smagu parādu viņš uzņemas uz sevi! Par līdzdaļu ar zagļiem Dieva vārds

Sal.pam. 29 saka: 24 Kas dalās ar zagli, tas ienīst savu dvēseli; viņš gan dzird lāstu, bet neko nesaka.

Kas ar šo bausli tiek aizliegts?

Ka mēs neatsavinām savam tuvākajam viņa naudu vai mantu nedz ar viltus preci, nedz ar krāpniecību un (lai vai ar kādiem ieganstiem) to pievācam un netaisnā veidā pārvaldām.

Kas ar šo bausli no mums tiek prasīts?

Ka mēs palīdzam savam tuvākam saglabāt viņa mantu, ka viņa rocība un iztikšana neietu mazumā.

Kā lai to īsteno?

Pēc iespējas palīdzot gan ar padomu, gan ar darbu, ziedojot, aizdodot, brīdinot par iespējamiem zaudējumiem, tāpat palīdzot savējiem un centīgi strādājot.

 

Dieva vārds par to liecina:

Efez 4: 28 Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. 29 No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. 30 Un neapbēdinait Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. 31 Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. 32 Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.

 

Lasi tālāk par 8. bausli