Jeruzaleme 2006. gada ziemā
(Aigara Dāboliņa foto un komentāri)

.

Eļļas kalns