Sprediķi || Bībeles stunda || Psalmi || Esejas || || Reģ./piesl. ||Kristus miera draudze Lūgšana ... Dažādi
ELBL manifests

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Bībeles stunda

Komentāri: 0
jaba grmata (6 - 7. nodaa)

jaba atbilde lifasam

jabs o savu runu ieska nevis ar tieu vranos pie lifasa, bet gan ar labm par savu izmisgo stvokli. Un tikai pc tam vi sk atbildt lifasam un visu trs savu draugu runm, skot ar 24. pantu.

6, 1-7.p.

Te jabs nosauc iemeslus savm labm. Via spes un cieanas tiem ir oti lielas. Faktiski vi ir piedzvojis katastrofu, savas visas iepriekjs dievbijgs un Dieva svtts dzves sagrvi jeb satriekanu. Tau s cieanas viam bija izturt divtik grti tpc, ka vi domja, ka Dievs ir tas, kas ir vrsies pret viu. Dievs, kdu vi pazina pirms tam un Dievs, kdu vi bija iepazinis tagad, ita nesamierinmi un glui pretji pc savas dabas. Panest s cieanas viam liekas tomr daudz vieglk, ja vi par tm lojas, 6-7.p., kur jabs noraida un nepieem s cieanas bez iespjambas par tm sdzties. Te tiek lietota ar metafora: bezgargu dienu tomr kaut k var iedabt iek ar garvielu paldzbu.

6, 8-13

ajos pantos vl tiek tlots jaba izmisgais stvoklis. No tres nodaas ms atceramies: jabs ilgojs nomirt, lai Dievu viu atbrvo no tdas cieanu pilnas dzves. Bet pirms tam vi atkal apliecina, ka paliks stingri pie Dieva vrda, 10.p., tomr saprotot, ka viam nav nekdas izredzes uz uzlaboanos. 13. p. ir drzk jlasa nevis k jautjums, bet k apstiprinjums: glbia (pestanas) iespjas ir atrautas no manis. Nevajadztu prprast ar to, ka jabs run par Dievu treaj person (tda uzrunas forma bija pieaujama senaj pasaul, uzrunjot augstku personu), kas nozmtu, ka vi ir atsveinjies no t. eit jabs nevis skaidro lifasam par Dievu, bet vras savas dvseles izmisum pie Dieva lgan.

6, 14-23

Te pards jaba vilans par via draugiem. Ja ldz im jabs ldza Dievu, tad tagad vi asi vras pret saviem draugiem un lifasa nedergo mierinanu. Via draugi ir nevis viam uzticgi, bet sk viu tiest. 14. p. uzrunt mlestba drzk tulkojama k uzticba, lojalitte. Draugiem vajadzja viu uzmundrint un stiprint, tau t viet vii izrdjs tik pat vilanos nesoi k kalnu strautu gultnes (vadi), kas lietus sezon plst pri malm no dens, karstaj vasaras laik pilnb izst un nedv nekdu atveldzi vai paldzbu izslpuajam. Acmredzot, ka jaba draugi baidjs: ja vii mierins jabu, tas izrdsies, ka vii attaisno via grkus vai pieem tos, par ko Dievs vartu sodt ar vius.

21.p. tiek sasniegts augstkais punkts jaba reakcij uz via draugu attieksmi: vii nespja piedvt nekdu paldzbu cietjam. T nevar paldzt nevienam un no dvsekopanas viedoka minjumi ststt k ir pareizi” ir visaplamkais, ko celt priek tdam, kuru ir satriekuas cieanas. Jo mierinan runai nevajadztu bt par to, vai jabam ir taisnba, vai nav, bet gan par to, k vi jtas. Cilvki nav patiesbas prstvji un biei tikai Dievs var paust o patiesbu. jabs oti labi spj nojaust, ka lifasa ievirze ir nevis gal mierint, bet apsdzt viu grkos. Tamd vi apsteidz viu ar uzbrukumu un sevis attaisnoanu, ko vi oti izteiksmgi noslgs 31. noda.

6, 24 30

Te jabs aicina savus draugus atklt viam, kas tad ir via grks, par ko viu apsdz, ka Dievs tagad par to viu ir sodjis? lifass ir tikai izteicis savas nojautas un nav uzrdjis nek konkrta. T nu jabs aicina vius uz konkrtu, argumenttu kritiku, nevis uz mjieniem un piemumiem, 25. p. 30. p. jabs sliecas pateikt: vai esat spjgi pierdt, ka visi prbaudjumi, kas ir skrui mani, ir grka rezultts?

7, 1- 6

Te ir runa par jaba drausmgajm cieanm, to aprakst vi sk protestt Dieva priek. ajs savs labs vi attlo pats sevi k vergu, kam ir atemta cerba.

7, 7-21

Tau ajs savs cieans jabs tomr nenovras no Dieva. T gan visai biei mdz notikt, kad cilvki piedzvo tik smagas spes. Tomr jabs paliek lgan sarun ar Dievu, kaut ar t ir grta un ldzjs jabs protest un dusmojas uz Dievu. Tomr t aizvien vl ir turans pie via (ir liela atirba divs pieejs: lgan Dievs, kpc Tu esi auns pret mani? ” un konstatjum Dievs ir auns pret mani” pirmaj cilvks aizvien vl turas pie Dieva, otraj vi jau ir no atkritis). jabs gan nezin, ko vi vartu jautt Dievam. jabs bija prliecints, ka viam tlt pat bs jmirst, tomr vi neprasa to Dievam, k vi to darja sav monolog, sal. 3, 20-22. viegl izmaia via noskaojum vartu bt lganas rezultts. 9. p. runa ir par eolu. VD laikmet cilvki domja, ka turp dodas visu miruo gari. Kas ar cilvka garu notika pc nves, VD cilvku izpratn bija liel mr mistrija. T k jaba draugi nav varjui uzrdt jabam via grku, vi vras pie Dieva ar jautjumu, kpc viam ir t jcie? jabs lojas, ka Dievs neatstjas no via, lai vi vartu miergi nomirt (vi ir prliecints, ka Dievs viam uzbrk un liek ciest), Vi pat neauj mier viam nort via siekalas, 19. p.

 
jabs ldz, lai Dievs viam uzrda via grku, 20. p. sal. 6, 24. jabs ir prliecints, ka vi nav darjis neko tdu, lai btu pelnjis tdas cieanas, 21.p. 12. p. metaforai ir mitoloisks konteksts: Vai tad es esmu jra vai kds jras pis, ka Tu mani aplenc ar izliktiem sargiem? Tdi priekstati acmredzot ir pastvjui jaba galv, un vi neslpj to Dieva priek. Dai cilvki vairs runt tdu tieu valodu ar Dievu savs lgans, tomr jabam te nav ko slpt. Jo vi bija atvrts Dieva pamcbai un pat gaidja to. Dievs uzklausja jaba lganas, redzja, kdas mokas viam ir jpiedzvo, bet tpc ar nesodja jabu par via stiprajiem vrdiem.

Ievietots 15.07.2008

Komentāri
0 Komentāri
Vārds:
E-pasts: (neobligāti)
Ievadi: bUTRp
Smaidiņš: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying confused jee 185 186 187 188 189 190 191 192 

| Aizmirsti mani

Lasi sprediķus!

Šodienas lūgšana no M.Lutera

1. vēstule korintiešiem

Psalmi

Bībeles stunda
 ...Mācība
 ...Mācītājs
 ...Sadraudzības mācība

Kristīgie pasākumi
  Ziemassvētku zvaigzne

Stāsti bērniem:
  Kurš to teica?
  Seifs
  Kivi


Tumes koris,
koris "Vanema"

Fotogalerija Ziemassvētki Tumē 2008. gadā

Svētruna
1941. gada 14. jūnija Deportāciju piemiņas brīdī, iesvētot Piemiņas krusta zīmi Tumē

Svētruna
Karogs pār visiem karogiem
Tumē 2006. gada 1. septembrī

Foto
Kapu svētki Tumē
2006. gada 5. augustā

Foto
2006. gada Jāņi "Pilsētniekos"
Kopā ar Jelgavas Kristus draudzi

Fotogalerija Kristības Tumē
2006. gada Lieldienās

Fotogalerija Jeruzaleme 2006. gada ziemā
A.Dāboliņa foto un komentāri

Fotostāsts Fotoreportāža par Jeruzalemi Tumes kultūras namā

LELB identitātes mokas

Reformācija - lūzuma laiks pasaules vēsturē

Lūgsim kopā ar Luteru!

Krustvārdu mīklas:
  Soģi
  Mozus dzīves sākums
  Jordānas upes šķērsošana
  Jēzus pie krusta
  Jēzus dzīvs!


 ...Jautājumi un atbildes ¬
Par Mat.7:1

Netrūkst situāciju, kad Svētie Raksti mūs aicina tiesāt - ne ar savu prātu, bet lietojot Dieva vārdu, kas vēršas pret atklātu, bezkaunīgu grēku vai pret agresīviem maldu mācītājiem.
Draudzes adrese: Tumes kultūras nams
Jautā, sūti ierosinājumus un atsauksmes par mājas lapu:

e-pasts

tel. 31 93312
29342329
Webmaster
Oskars Laugalis