Sprediķi || Bībeles stunda || Psalmi || Esejas || || Reģ./piesl. ||Kristus miera draudze Lūgšana ... Dažādi
ELBL manifests

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Bībeles stunda

Komentāri: 0
jaba grmata (4-5. nodaa)

lifasa pirm runa (4 5. nodaa)

Visu trs jaba draugu runas ietver ar patiesus motvus un elementus, bet ajs runs ir jiemcas rpgi irot un saldzint ar kontekstu. Draugu problma biei vien ir nevis viu aplams zinans, bet gan nezinan gan par o situciju, gan ar par Dieva lastbu. Turklt atkal un atkal ir jatgdina, ka visi runtji, tai skait jabs pats, katrs sav rakurs prstv t saukto atalgojuma teoriju (skat. augstk).

4, 1-6

lifass iesk savu runu piekljgi ( varbt ir vieng vieta jaba draugu runs, kur pards minjums mierint cietju, kaut ar neizdevies), tau drz vien priet uz asu, nosodoi toni. Vi atgdina jabam, ka vi pats ir bijis labs dvseu kopjs citiem, kas iedroinjis citus, kas piedzvojui prbaudjumus un nonkui grtbs. Tau redzams, ka lifass pats ir aplam slikts mierintjs, jo patiesb nevis mierina, bet, minot mierint, izsaka prmetumus: kpc tagad, kad pau tas skar, tu esi iztrcinjies?  Viegli pateikt, bet grti izdart. Lieli dvseu kopji, to starp ar Mrti Luters, prbaudjumu laikos pai ir saukui pc paldzbas (Luters grtos bros ir ldzis savu mctju Bugenhagenu mierint un pasludint taisnoanas mcbas evaliju). Tau lifasa vrdos izskan drzk prmetums. Nav ar sti skaidrs, vai 6.p. nav domts vairk ironiski.

4, 7-11

ajos pantos pards lifasa izpratne par cieanm un to cloiem, k ar par to, uz ko balsts cilvka attiecbas ar Dievu, 7.p. Vi uzskata, ka labi cilvki vienmr ir ieguvji un tiek atalgoti, bet sliktajiem ir jpiedzvo Dieva dusmas, cieanas un zaudjumi. Vi bija prliecints, ka jabs ir piemeklts savu grku d. Ar abi lifasa biedri tds pas doms, tau katrs balsta savus uzskatus atirg pamatojum. K redzams, lifasam t ir via persong pieredze, kur vi balsts savos spriedumos par jabu, 8.p. Tomr t ir oti nedroa metode un ko tdu vajadztu prvrtt katram, jo katra cilvka personisk pieredze ir prk ierobeota, lai atbildtu tik liela mroga jautjumus, par kdiem jabs run ar saviem draugiem. (Cik biei mums ir ncies ar lielm spm dzirdt cilvkus sprieam par visu kristgo ticbu no viu personisks pieredzes, kad gribs kliegt: kaut ar tu esi redzjis tdus kristieus, t nav kristietba un cik bdgi ir ar tdu cilvku, kur izdara secinjumus no tdas, biei vien oti ierobeotas personisks pieredzes).

4, 12- 21

lifasa galvenais resurss via spriedumos ir via nakts pardba”, garga rakstura vzija, ko vi ir samis. Ms varam skaidri izspriest, kas t ir par vziju. T nebija no Dieva, jo Dieva prts un padoms gadjum ar jabu ir atklts prolog. Zmgi, ka ar pats lifass nesaka, ka vzija bija no Dieva. Ja Dievs kdam atkljas vzij, tad parasti Vi ar identific sevi, piesaka, ka tas, kas run, ir Vi, lai tas, kas to tlk izmanto, vartu to lietot k Dieva paa gribas atklsmi caur Via vrdu. Turklt s vzijas saturs, 17.-21. p. neatbilst tam, kds Dievs ir atkljies Svtajos Rakstos. (Tas alla ar ir galvenais kritrijs: mums ir jnoraida jebkuras vzijas, lai cik gargas un spoas ts neliktos, ja ts pasludina mums citu evaliju”, savdku vsti, kdu to esam iepazinui no Dieva vrda Svtajos Rakstos, vai ar sagroztu. aj lifasa vzij Dievs pards k vienaldzgs pret cilvkiem, neieinterests viu attaisnoan, un nabaga cilvki k pamesti no Dieva boj ejai. Tpc gars”, kas uzrunja lifasu, acmredzami nebija Svtais Gars. Drzk ms varam spriest, ka is bija auns gars vai eelis, lai ar t atklsm ir ar patiesbas elementi, 17.p. jo mirstgs cilvks tik tiem nevar attaisnot pats sevi Dieva priek. Bet lifass nepareizi attiecina o domu uz jabu, izdarot pirms tam piemumu, ka jabs ir apcietints grcinieks, ka apzinti grko, (sal. 1, 8; 2, 3)

5, 1-16

ajos pantos lifass dod padomu jabu. Vi nenoliedz, ka bezdievgs nelga var piedzvot slaicgu uzplaukumu, 3. p. (sal. Ps 14, 1; k ar 37.; 73.; 49. u.c.), bet vi uzskatja, ka Dievs tdu sods vl s dzves laik. K zinms, Jzus strikti noraidja tdu versiju, Lk 13, 4; J 9, 2. Septtaj pant izteiktais saldzinjums par cieanu cloni ir sav zi patiess (grks ir cieanu clonis un t ir cilvka paa, nevis Dieva vaina), tau vi maldjs, pasniegdams to k jaba cieanu cloni. lifass dom, ka jaba gadjum via cieanas ir Dieva stts trauksmes signls, lai paldztu viam ieraudzt savu grku un tikt ar to gal. lifasa padoms jabam meklt Dievu un aut Dievam izvest viu no posta ir daji pareizs. lifass ar domja, ka Dievs disciplin jabu par via grkiem, 17.p. Tik tiem, jaba cieanas ar izraisja vi zinmu atjaunoans stans efektu via person, bet tas nebija Dieva galvenais nodoms, kad Vi va Stanam uzbrukt un prbaudt jabu, k to lasm prolog. jabs nebija ne pirmais, ne pdjais, kuram bija grti izjust iepriecinjumu, pieredzot Dieva uzliktus prbaudjumus, un tpc lifasa aicinjums tomr t dart, neatrod atbalsi. Kopum lifass ir slikta padomdevja un dvsekopja piemrs, kas nepareizi interpret liels Dieva patiesbas un spina vl vairk to, kur jau ir spints.

5, 17-27

ajos pantos lifass atgdina par Dieva svtbm un aicina jabu nolot grkus, jo Dievs ir labestgs un Vi aus jabam aiziet no s dzves labkljb un ar mieru sird. Tau lifasa nosldzo frze, 27.p., atklj zinmu patksmi un pareiz padomdevja godkri. Kopum lifass sav run atklj, ka ir prliecints, ka jaba cieanas ir via grkoanas sekas. Grku vi uzskatja par cilvka dzves neatemu dau: par to cilvkam ir jmaks, piedzvojot Dieva sodu (disciplinanu). lifass aicina jabu nolot, jo tad Dievs svts viu. Tpat vi maldga uzskatja, ka jabs apzinti saclies pret Dieva gribu. No s runas ms varam mcties: nespriest par citu cilvku attiecbm ar Dievu, kad redzam kdu post vai bds, jeb ar dzvojam mier un prpilnb.

Ievietots 02.07.2008

Komentāri
0 Komentāri
Vārds:
E-pasts: (neobligāti)
Ievadi: k8QX4
Smaidiņš: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying confused jee 185 186 187 188 189 190 191 192 

| Aizmirsti mani

Lasi sprediķus!

Šodienas lūgšana no M.Lutera

1. vēstule korintiešiem

Psalmi

Bībeles stunda
 ...Mācība
 ...Mācītājs
 ...Sadraudzības mācība

Kristīgie pasākumi
  Ziemassvētku zvaigzne

Stāsti bērniem:
  Kurš to teica?
  Seifs
  Kivi


Tumes koris,
koris "Vanema"

Fotogalerija Ziemassvētki Tumē 2008. gadā

Svētruna
1941. gada 14. jūnija Deportāciju piemiņas brīdī, iesvētot Piemiņas krusta zīmi Tumē

Svētruna
Karogs pār visiem karogiem
Tumē 2006. gada 1. septembrī

Foto
Kapu svētki Tumē
2006. gada 5. augustā

Foto
2006. gada Jāņi "Pilsētniekos"
Kopā ar Jelgavas Kristus draudzi

Fotogalerija Kristības Tumē
2006. gada Lieldienās

Fotogalerija Jeruzaleme 2006. gada ziemā
A.Dāboliņa foto un komentāri

Fotostāsts Fotoreportāža par Jeruzalemi Tumes kultūras namā

LELB identitātes mokas

Reformācija - lūzuma laiks pasaules vēsturē

Lūgsim kopā ar Luteru!

Krustvārdu mīklas:
  Soģi
  Mozus dzīves sākums
  Jordānas upes šķērsošana
  Jēzus pie krusta
  Jēzus dzīvs!


 ...Jautājumi un atbildes ¬
Par Mat.7:1

Netrūkst situāciju, kad Svētie Raksti mūs aicina tiesāt - ne ar savu prātu, bet lietojot Dieva vārdu, kas vēršas pret atklātu, bezkaunīgu grēku vai pret agresīviem maldu mācītājiem.
Draudzes adrese: Tumes kultūras nams
Jautā, sūti ierosinājumus un atsauksmes par mājas lapu:

e-pasts

tel. 31 93312
29342329
Webmaster
Oskars Laugalis