Sprediķi || Bībeles stunda || Psalmi || Esejas || || Reģ./piesl. ||Kristus miera draudze Lūgšana ... Dažādi
ELBL manifests

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Bībeles stunda

Komentāri: 0
jaba grmata (prologs: 1-2. nodaa)

Prologs: 1-2. nodaa

Grmatas autors uzstjas k prologa un epiloga sacertjs. s ir ts daas, kas grmat sacertas proz. Taj ir pardta galven atklsme informcija, kas tad notiek patiesb: Dievs pieauj o prbaudjumu, Stans ir t provokators, k ar jaba cieanas nav saisttas ar Dieva dusmm. Tas paldz lastjam tlko dialogu konteksta izpratn. Notikumi prolog attsts spji un dinamiski atirb no potisks daas, kas veido grmatas lielko dau un kur ir vairk prdomu un spriedumu nek notikumu.

1, 1- 5

Uca, iespjams, atrads uz dienvidaustrumiem no Nves jras. Dai ptnieki tomr grib to redzt Basan, kas ir uz dienvidiem no Damaskas, bet Raudu dziesmu autors Jeremija asoci Ucu ar Edomu (sal. Jer 25, 20). Sprieot pc param, kdas ir atspoguotas grmat, ir pamats domt, ka t atbilst aptuvenai atraans vietai. Ir skaidrs, ka jabs dzvoja rpus Palestnas. Tas savukrt vedina domt, ka grmatas vstjums ir universls un attiecas ne tikai uz Isralu.

jabs nebija vienkrs un jauks cilvks. Vi ir izmums un apbrnojama persona, emot vr via raksturu un pao dzves veidu (1, 8; 2,3). Sirdsskaidrs (senebreju: tam) faktiski ebreju valod nozm: pilngs un parasti tiek piedvts gargi nobrieduiem un stabiliem cilvkiem. Vi nebija bezgrcgs: ja jabs grkoja, tad vi savu grku noloja (13, 26; 14, 16-17), vi zinja, ko grks nozm Dieva priek. Otrs apzmjums taisns” (jsar) nozm, ka vi dzvoja saska ar Dieva ceiem. Dievbijba bija via rakstura galven iezme. emot vr tdus raksturojumus, ir jatzst, ka jabs ir unikla personba.

Vi bija gan bagts, gan dievbijgs. Sprieot pc visa, aj reion netrka ar citu tdu izcilu vru, bet jabs prspja vius visus. Via imene tiek attlota k tda, kas dzvo idel laim. Svtki, ko bri svinja, visticamk, ir bijuas viu dzimanas dienas. jabs rpjas par savu brnu gargo stvokli, gan ar par viu labkljbu, jo ikvienam bija savs nams. jaba raksturojums ir btisks, jo tas parda, cik daudz svtbu ir tiem, kas dzvo dievbijb un paklausb Dieva bauiem. Tpat tas attiecas uz visas grmatas pamatproblmu: Dieva un cilvka attiecbm. No vienas puses taj tiek uzstdts jautjums: kpc cilvks pieldz Dievu? Otrs jautjums: k dievbijgs cilvks rea, ja viam jpiedzvo, ka Dievs ietami ir no via novrsies?

Aprakstdams jaba izcilo un dievbijgo personbu, autors grib, lai btu skaidrs, ka Dievs izvlas prbaudt tiei izcili dievbijgus un taisnus vrus. To cieanas nenozm, ka Dievs btu atmis no viiem savu svtbu.

jabs bija taisns gan Dieva, gan ldzcilvku acs (1, 8). Pats par sevi saprotams, Dievs, kuram vi ticja, bija Jahve, Tas Kungs, kas bija atkljies VD patriarhiem un svtajiem (piemram, Melhesidekam, brahmam u.c.). jabs atzina, ka ir bijis pataisns (42, 5.6) un tiei sava grka atzia ir oti svarga vis grmat. Ar sav pataisnum vi bija krietns vrs Dieva priek. Daudzi krietni ticgie kst pataisni sav ticbas dzv. Jautjums ir, vai ie krietnie, bet pataisnie nonk pie jaba atzias? Ms zinm no prologa, ka jaba cieanas nebija sods par via grku, bet gan velna apsdzbas rezultt uzlikts prbaudjums.

1, 6 2, 10

 

aj fragment runa ir par katastrofm un postu, kas nk pr jabu. Zmgi, ka Dievs atva Stanam divas reizes vrsties ar prbaudjumiem pret jabu. Pirmais skra via paumus, ieskaitot via brnus (1, 6-22), un otrais tika pieauts attiecb uz via personu (2, 1-10). Dievs to pieva, lai demonstrtu, ka jabs ir dievbijgs un pieldz Dievu nevis tikai tpc, ka viam ir savs izdevgums (labkljba), bet gan vi ir patiesa uzticans un pavba uz Visuvareno (sal. Jkaba 1, 2-4). is ieskats Dieva dialog ar Stanu, k jau teikts, ir nepiecieams, lai ms jebkuru brdi zintu, kd ds posts skar jabu. Katr no iem prbaudjumiem ms vispirms redzam, ka Stans apsdz jabu debess, un tad uzbrk viam uz zemes.

Pirmais prbaudjums ir aprakstts 1, 6-22. ajos pantos ir atsegts, ka Dieva eei, ieskaitot Stanu, periodiski atskaits Dievam par savm aktivittm. Ko Stans ieska dart denes drz, to vi turpina dart ldz pat obaltdienai, proti, mekl, ko vi vartu aprt (sal. 1.Ptera 5, 8). den Stans apmeloja Dievu Ievas priek. Tagad vi apmelo jabu Dieva priek. Turklt vi apsdz Dievu, ka vi vienkri korump jabu un tiei tpc vi ir dievbijgs (1, 9-11). in viet tiek formults vl viens svargs s grmatas jautjums: kpc tdi vri k jabs dzvo krietnu un dievbijgu dzvi? Stans uzskata, ka tas ir tpc, ka jabs ir sapratis tieo saikni starp savus dzves veidu resp. saviem darbiem un savu stvokli, proti, ka via dievbijba ir via labkljbas pamats. Stans ttad prstv ideju, ka attiecbas starp Dievu un cilvku balsts darjum servis (pakalpojumu sniegan) un atalgojum: ms vienmr paujam, ko esam sjui. Tau atklsies, ka jaba dievbijba, via paauans uz Dievu ir daudz dzika nek Stans bija iedomjies: vi gribja pierdt, ka jabs atteiksies no paklausbas Dievam, ja vi neko nesaems pret un ka jaba paklausbu Dievam uztur vairk egoistiski apsvrumi nek mlestba uz Dievu. Tpat Stans uzskatja, ka jabs prtrauks pielgt Dievu, kad Dieva svtba un aizsardzba mitsies. Stana btba ir cinisms, jo vi uzskata, ka nav nek laba un sta pc savas btbas, ka visur apak ir aprins: ne jaba dievbijga ir sta, ne ar Dieva labvlba abiem ir savas intereses un motvi, kpc vii t dara. jabs, lai iegtu labkljbu, Dievs lai atmakstu par dievbijgu un paklausgu dzvi.

Kpc Dievs atauj Stanam prbaudt ticgos? Dievs atva Stanam prbaudt jabu, lai apklusintu Stana apsdzbas un lai stiprintu jaba ticbu (sal. Jkaba 1, 1, -18). Ttad galvenais iemesls jaba cieanm, par ko vi pats nezin, ir bt par Dieva glbjo spka uzvaras zmi cilvku un eeu priek.

14. pant, kad jabs ara trum, ir norde, ka ie notikumi, iespjams, risinjs ziem.
15. p. runa ir par sabieiem, kas, iespjams, atrads Arbijas dienvidrietumos (sal. 1. Moz 10, 7; 25, 3). Kaldeji nca no Divupes un taj laik bija nomadi sirotji, kas norda uz patriarhu laiku.
20. p. sava virsvalka saplana senaj Tuvo Austrumu kultr izpauda dziu iekju satriektbu un simbolizja, ka tas ir noticis nevis ar drbm, bet ar sirdi (Jola 2, 13). Bet galvas noskana nozm persongas cieas un godbas zaudanu. Tad, kad kds vai kda piedzvoja tdus milzgus satricinjumus un sroja, tas noma visas savas rotas, ieskaitot ar dabisks (sal. Jeremija 7, 29, Miha 1, 16). Mati senaj pasaul bija personas cieas un godbas simbols.
21. panta dot atzia par Jahvi To Kungu k suvernu Dievu visu ir devis un visu ir mis”, izteica, ka jabs ir izturjis pirmo prbaudjumu. aj grmat Dievs rda, ka jabs nevienu brdi nepadodas un nezaud, kaut gan, k zinms, daudzi cilvki prbaudjumos atkrt. Iespjams, grmata ir dota k stiprinjums. jabs atzina Dieva roku visos ajos notikumos sav dzv. Tau jaba ticba neprspja vai neprtrauca via cieanas, tiei otrdi t bija o cieanu clonis. Daudzi dom, ka ja tev ir stipra ticba, tad tu varsi uzveikt visus prbaudjumus un bt vienmr laimgs. jaba gadjums tam run pret: ticba ne vienmr nosaka laimgu dzvi. Tomr ticgajam visos via dzves notikumos lai kdi tie btu vajadztu priecgi paauties uz To Kungu, zinot, ka vis taj ir T Kunga roka un ka ticgajiem visas lietas, kas ar viiem notiek, nks viiem pa labu. (Te k piemrs no Filipieiem 4, 1 ff.)

Otrais prbaudjums Stana apsdzba, ko vi uzturja pret jabu, bija: jabs kalpo Dievam tikai tpc, ka viam ir savs jtams labums no t. Pirm Stana uzbrukuma rezultt jabs zaud visu. Tau Dievu vi nenoliedz, bet slav viu: Tagad viam ir tikai via kail dzvba: 1, 21. Tau Stans turpina viam inkrimint: jabam neko daudz nenozm ar via paums un pat via brni, bet ja aizskarsi via miesu, apdraudsi via veselbu un dzvbu (du), 4-5.p., tad Stana apsdzba piepildsies: sav Dieva slavan jabs tikai bija liekuojis savu prmrgo mlestbu pret Dievu, ar to patiesb izldzoties garantijas zmi savai veselbai, lai vi pats, via miesa un dzvba, netiktu aizskarta.

Dievs atauj ar Stanam startt ar o otru prbaudjumu pret jabu (Stans nevar dart neko bez Dieva zias, bez Via ataujas - pat visvelnigkos prbaudjumus, tau pat vissmagkaj prbaudjumu versm Dievs aizvien patur savu kontroli pr visu). Stans tagad uzbrk jaba dai jeb dzvbai, stdams smagu slimbu (ptnieki pat ir atradui ts diagnozi - pemphigus foliaceous, saldzinot ts aprakstus 7. 8 pantos, k ar 2, 24-25; 7, 5; 9, 18; 16, 16; 19, 17; 33, 21). T ilgi mocja jabu (7, 3; 29, 2). s slimbas laik via izskats kst atbaidos: cilvki vairs no kontaktiem ar viu. Toreiz tdus izolja un novietoja rpus pilstas kop ar ubagiem un citiem atgrstajiem. Kdreiz jabs sdja goda viet pilst pilstas vrtos un tirgus laukum, pa prestikaj viet ( 29, 7) un sprieda tiesu, baudot citu ldzpilsou cieu un respektu, tau tagad via statuss ir mainjies uz pretjo: no vislielkajiem augstumiem vi ir noncis pa lej.

Nkoais prbaudjums, kas nk pr jabu ldzs slimbai, ir via sieva. No piedzvot via ir izdarjusi secinjumu, ka Dievs nav apgjies taisngi ar jabu, jo via tau zina, cik dievbijgu dzvi ir piekopis vias vrs, bet atalgojuma viet viam ir jsaem ds prbaudjums. Vias attieksme pret Dieva un cilvka attiecbm ar balsts nopelnu-samaksas sistm, kdu prstvs ar jaba draugi. Tau via vl blakus visam tam bija liela nelga proti, nejga gargs liets, proti, bez dzika ieskata (sal. 10.p.). Uzlkojot savu vru novestu ldz tdam stvoklim un apzinoties savu nespju paldzt un nespjot saprast o situciju, vi rodas sargtinjums oti smagas emocijas pret Dievu. aj brd izpauds tas, kas visu o laiku bija krjies vi. Iespjams, ja jaba cieanas beigtos, via nekad nebtu aicinjusi savu vru atteikt Dievam, pirms nobeigt savu ldz im taisno, priekzmgo dzvi Via priek.  is ststjums atgdina 1. Moz 3 grk krianas ststu, un jaba sieva eit spl acmredzot Ievas lomu, padodoties krdinjumam un kstot sav izmisum par Stana darbarku. Stans ne bez nodoma viss ajs katastrofs ir saudzjis jaba sievu, lai izmantotu viu par ieroci uzbrukumiem jaba dvselei. Tau ar tas neizdodas, 10.p. vi viss savs cieans neapgrkojs pret  Dievu, noraidja pavedinjumu uz grku noldt Dievu, un turpinja Viu pielgt ar tad, kad neko nesama par to pret un nesaprata, kpc vi ir noncis td agonij (sal Jkaba 5, 10. 11). jaba reakcija uz otro prbaudjumu pierda, ka Stana apsdzbas pret viu, 5.p.,  nav patiesa, bet ka patiesi ir Dieva vrdi par viu, 3.p.

jaba mierintji, 2, 11-13

Patiesb jabu apmeklja etri vri, autors nav pieminjis ar lihu, kura runa pards 32. noda. (6 nodau garum). lifass iet ir bijis veckais Via runas ir garkas un nopietnkas. Bildads iespjams ir bijis Suaha radinieks (brahama jaunkais dls). Acmredzot ie draugi oti respektja jabu. Ierodoties vii nevarja vairs atpazt jabu un viu sras izpauds k tas bija parasts t laika kultr. Autors nepaskaidro, kpc vii klusja un nerunja ar viu septias dienas. Iespjams, ka t ir bijusi tradcija, rituls tds situcijs: neda bija parastais sru laiks par miruo (sal. 1. Moz 50, 10; 1 Samula 31, 13). Iespjams, ka vii runja par jaba stvokli sav starp, bet neteikdami neviena vrda viam paam. Iespjams, ka vii gaidja, ka jabs sks runt pirmais, 3, 1. Turklt btu bijis grti ieskt pirmajam, neuzklausot pau cietju vispirms. Lai k tur btu, viu ieraans un pacietba, gaidot jabu uzskam runt, liecina par patiesu draudzbu, kda bija iem vriem ar jabu. Ms varam padomt, cik daudz tdu draugu btu mums paiem, kas mrotu garu ceu un tad sdtu klusdami ar mums septias dienas, tdjdi nordot, cik oti vii respekt msu cieanas? sta draudzba alla tiek prbaudta grtbs un biei t tiek apliecinta vairk ar klusanu nek ar runm. Un ar, ja ar savm runm jaba draugi sargtinja un skumdinja jabu, vii ir apbrnojami, jo vii par to runja ar jabu pau, nevis ar citiem par jabu. Neviens no draugiem, ar pats jabs, nav lasjui s grmatas prologu un neviens nezin, ka via cieanas nav grka sekas. To zina tikai Dievs un Stans. Ms alla varam paturt vr o gargo, Debesu dimensiju k apvrsni visam im dramatiskumam. No t ms varam izspriest, ka biei sadursmes un cas garg dimensija paliek nezinma tiem, kas taj iesaistti, tomr t eksist.
Ievietots 06.06.2008

Komentāri
0 Komentāri
Vārds:
E-pasts: (neobligāti)
Ievadi: RzvnN
Smaidiņš: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying confused jee 185 186 187 188 189 190 191 192 

| Aizmirsti mani

Lasi sprediķus!

Šodienas lūgšana no M.Lutera

1. vēstule korintiešiem

Psalmi

Bībeles stunda
 ...Mācība
 ...Mācītājs
 ...Sadraudzības mācība

Kristīgie pasākumi
  Ziemassvētku zvaigzne

Stāsti bērniem:
  Kurš to teica?
  Seifs
  Kivi


Tumes koris,
koris "Vanema"

Fotogalerija Ziemassvētki Tumē 2008. gadā

Svētruna
1941. gada 14. jūnija Deportāciju piemiņas brīdī, iesvētot Piemiņas krusta zīmi Tumē

Svētruna
Karogs pār visiem karogiem
Tumē 2006. gada 1. septembrī

Foto
Kapu svētki Tumē
2006. gada 5. augustā

Foto
2006. gada Jāņi "Pilsētniekos"
Kopā ar Jelgavas Kristus draudzi

Fotogalerija Kristības Tumē
2006. gada Lieldienās

Fotogalerija Jeruzaleme 2006. gada ziemā
A.Dāboliņa foto un komentāri

Fotostāsts Fotoreportāža par Jeruzalemi Tumes kultūras namā

LELB identitātes mokas

Reformācija - lūzuma laiks pasaules vēsturē

Lūgsim kopā ar Luteru!

Krustvārdu mīklas:
  Soģi
  Mozus dzīves sākums
  Jordānas upes šķērsošana
  Jēzus pie krusta
  Jēzus dzīvs!


 ...Jautājumi un atbildes ¬
Par Mat.7:1

Netrūkst situāciju, kad Svētie Raksti mūs aicina tiesāt - ne ar savu prātu, bet lietojot Dieva vārdu, kas vēršas pret atklātu, bezkaunīgu grēku vai pret agresīviem maldu mācītājiem.
Draudzes adrese: Tumes kultūras nams
Jautā, sūti ierosinājumus un atsauksmes par mājas lapu:

e-pasts

tel. 31 93312
29342329
Webmaster
Oskars Laugalis