Sprediķi || Bībeles stunda || Psalmi || Esejas || || Reģ./piesl. ||Kristus miera draudze Lūgšana ... Dažādi
ELBL manifests

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Bībeles stunda

Komentāri: 0
jaba grmata (ievads)

Ievads

grmata, tpat k daudzas citas Vecaj Derb, ir nosaukta ts centrl tla vrd. Nav iespjams pierdt, ka jabs btu ar bijis ts autors, kaut gan tas nav izslgts. Tulkojum vrds ijb” iensts” vai ar vajts” ir iesauka, ko viam piera via draugi, kas ierads pie jaba via cieanu un prbaudjumu laik. Ir dadi uzskati par jaba grmatas sarakstanas laiku: dai uzskata, ka tas vartu btu patriarhu laiks, skot ar brahmu, zku un Jkabu, ko iezm aptuveni 2100. gads p. Kr. o uzskatu pabalsta vairkas vietas tekst (42, 16 via dzves garums ap 140 gadiem. Terahs dzvoja 205 gadus, brahms 175, zks 180, Jkabs 147. Turklt s grmatas autors sprie par jaba labkljbu, vadoties pc via ganmpulka lieluma (1, 3; 42, 12). Tpat Mozus nordja uz brahma un Jkaba labkljbu 1. Mozus 12, 6; 13, 2; 30, 43; 32, 5). Pirmaj noda piemintie sabiei un kaldeji bija nomadi tikai patriarhu laik, tau ne vlk. Turpat ms uzzinm, ka jabs bija savas imenes priesteris. ds stvoklis pastvja tikai taj period, kad Tuvo Austrumu tautas vl nebija organiztas. Ar grmat lietotie pavrdi un vietvrdi ir tdi, kas norda uz patriarhu laiku.

grmata atbild uz jautjumiem, kas rodas par to, kda ir Dieva daba un k Vi darbojas cilvku vid. pai t parda, kas ir tie galvenie principi, kdus izmanto Dievs, darbodamies ar saviem audm. K Dievs, kas daudzs viets Rakstos ir atklts k pati mlestba un lastba, var pieaut un pat rosint savu ticgo cieanas? K s Dieva pabas lai savieno ar tdu Via darbbu, kas iet it k pretrun ar visu to, k Vi pats mums ir gribjis atklties. Luters par jaba grmatu raksta: Taj ir runa par to, vai likstas un nelaimes, kas atgads ar svtajiem resp. ticgajiem nk no Dieva. jabs paliek cie prliecb un cns par to, ka Dievs var stt prbaudjumus ar saviem ticgajiem bez nekda iemesla, lai tdjdi tiktu pagodints Dievs, k Kristus liecina J 9, 3. grmata tomr ir rakstta, lai ms mierint un drointu, ka Dievs pieauj satricinjumus savu auu vid, biei vien ar posta nkanu pr viiem: jabs, noncis nves bails un piedzvodams savu brnu nvi, slav Dievu par Via neizdibinmo labestbu”. Glui k Pvils msu sdienas spredia tekst no Rom 11: Kds Dieva bagtbas, gudrbas un atzias dziums! Cik neizprotamas Via tiesas un cik neizdibinmi Via cei! Kas gan ir izpratis Dieva prtu, kas ir bijis Via padoma devjs? Jeb kas Viam ko iepriek devis, par ko nktos atmaksa?
No Via, caur Viu, uz Viu visas lietas. Viam lai gods mgi! men.”

jaba grmata ne velti tiek uzskatta par vienu no visdzikajm atklsmm t saukts teodicejas problmas sakar: ja Dievs ir visuvarens un labs, lastbas pilns, kdu Viu ar atklj Bbele, kpc vi pieauj aunumu, pai cilvku cieanas tiei un pai nevaingu cieanas? aun esamba it k liek mums secint: vai nu Dievs nav visuvarens, ja Vi to pieauj, vai ar Vi nav labs un taisngs. Un vai cilvks vispr var bt nevaings Dieva priek un tomr piedzvot cieanas? T laika Israla sabiedrb nebija nekdu aubu par Dieva visvarenbu un taisngumu un to ar prstvja jaba draugi, kas bija ieraduies pie via. Ja kdu cilvku skar tds posts, k jabu, tad ir pilngi skaidrs (tas norda), ka via vainu mrs ir prsniedzis Dieva pacietbas robeas. Tas nu bija pilngi skaidrs: posts, kas nk pr kda galvu, liecina, ka tds ir zaudjis Dieva labvlbu un svtbu. Un otrdi: uzplaukums liecina par Dieva labvlbu un svtbu (glui k to odien mca daudzi t saukt labkljbas evalija sludintji).

Tomr cilvku pieredze rda, ka dievbijgi un taisni audis, kas Viam ir pieemami, kuri, kaut vada savas dienas ja ar ne bez grka, bet tomr: cenoties dzvot saska ar Dieva bauiem, nekad neizdarot apzintus prkpumus, bet tomr viu dzv tiem nkas piedzvot lielas cieanas un prbaudjumus. Un ar glui otrdi. Kpc t notiek t ir liela mkla. To ms dzirdam visos tajos dialogos jaba un via draugu starp, kuri prstv ortodoksu” teoloiju, kamr jabs taisno cietju, kur cns ar o lielo, noslpumaino mklu. Taisnajam cietjam jabam vislielks ir sirds mokas par to, ka Dievs ir viu pametis, tau tas negr viu lstos un Dieva aizliegan, k to ierosina via sieva, bet gan liek stingri pieerties Dieva apsoljumiem un paauties uz Via taisngumu un lastbu. Atrisinjums, kdu sniedz grmata, atsedz mums suvern Dieva, visas lastbas devja btbu: kaut ar dievbijgu cilvku var skart cieanas un posts, tomr Dievs viu atjaunos tiei via ticbas d, kur vi ir pastvjis cauri grtbm. Dievbijba un ticbas taisnums ir nemainga vrtba Dieva acs, un to piedzvos tie, kas paliek uzticgi, to zindami ar prbaudjumu laik. Cieanas tiek izraistas Dieva un via liel pretinieka Stana d. Kaut ar uzvartjs ir zinms, tomr cnans ir pret stana nolkiem un tkojumiem. Taisn jaba atjaunoana un izrauana no cieanm ar norda par s cas iznkumu. T nu taisn cieanm ir augst jga: t sasaucas ar o titnisko cu gargaj lmen starp labo (Dievu) un auno (Stanu). Mierinjums dievbijgajam cietjam ir tiei ststa par jabu noslgums: ca ir izirta, stana un dmoniskie spki ir uzvarti, vi, kas pastvs sav ticba ldz galam, to piedzvos agri vai vlu un tiks atbrvots un atjaunots k to parda jaba grmatas noslgums.

Ievietots 02.06.2008

Komentāri
0 Komentāri
Vārds:
E-pasts: (neobligāti)
Ievadi: Uy4nx
Smaidiņš: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying confused jee 185 186 187 188 189 190 191 192 

| Aizmirsti mani

Lasi sprediķus!

Šodienas lūgšana no M.Lutera

1. vēstule korintiešiem

Psalmi

Bībeles stunda
 ...Mācība
 ...Mācītājs
 ...Sadraudzības mācība

Kristīgie pasākumi
  Ziemassvētku zvaigzne

Stāsti bērniem:
  Kurš to teica?
  Seifs
  Kivi


Tumes koris,
koris "Vanema"

Fotogalerija Ziemassvētki Tumē 2008. gadā

Svētruna
1941. gada 14. jūnija Deportāciju piemiņas brīdī, iesvētot Piemiņas krusta zīmi Tumē

Svētruna
Karogs pār visiem karogiem
Tumē 2006. gada 1. septembrī

Foto
Kapu svētki Tumē
2006. gada 5. augustā

Foto
2006. gada Jāņi "Pilsētniekos"
Kopā ar Jelgavas Kristus draudzi

Fotogalerija Kristības Tumē
2006. gada Lieldienās

Fotogalerija Jeruzaleme 2006. gada ziemā
A.Dāboliņa foto un komentāri

Fotostāsts Fotoreportāža par Jeruzalemi Tumes kultūras namā

LELB identitātes mokas

Reformācija - lūzuma laiks pasaules vēsturē

Lūgsim kopā ar Luteru!

Krustvārdu mīklas:
  Soģi
  Mozus dzīves sākums
  Jordānas upes šķērsošana
  Jēzus pie krusta
  Jēzus dzīvs!


 ...Jautājumi un atbildes ¬
Par Mat.7:1

Netrūkst situāciju, kad Svētie Raksti mūs aicina tiesāt - ne ar savu prātu, bet lietojot Dieva vārdu, kas vēršas pret atklātu, bezkaunīgu grēku vai pret agresīviem maldu mācītājiem.
Draudzes adrese: Tumes kultūras nams
Jautā, sūti ierosinājumus un atsauksmes par mājas lapu:

e-pasts

tel. 31 93312
29342329
Webmaster
Oskars Laugalis