Sprediķi || Bībeles stunda || Psalmi || Esejas || || Reģ./piesl. ||Kristus miera draudze Lūgšana ... Dažādi
ELBL manifests

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Bībeles stunda

Komentāri: 0
1.Ptera 2, 1-3 'K patlaban piedzimui brni'
1.Ptera 2, 1-3:

Tad nu, atmetui visu aunprtbu un visu viltu, liekulbu un skaudbu, k ar visas mlnesbas, krojiet k patlaban piedzimui brni pc garg tr piena, ka js ar to augat un topat izglbti,
ja js esat baudjui, ka Tas Kungs ir labs.”

 o svtdienu kristgaj tradcij sauc diezgan saret vrd: Quasi-modo- geniti. ie vrdi nozm neko citu k patlaban piedzimui brnii”, no msu sdienas teksta. Apustulis ar iem vrdiem grib atgdint kristieiem, ka vii tagad pieder pie Dieva svts tautas pie Kristus bazncas, un pie ts viiem ar uzticgi jturas. Kas ir baznca? Un vai ir vrts turties tikai pie bazncas? N, bazncai tikai bazncas d nav jgas nedz tict, nedz taj palikt. Bet gan td, kas o bazncu ir radjis, veido un uztur: Dieva vrds un sakramenti. Jo no tiem tiek dvta ticba un kopba ticb ar ir baznca.

 Katrs kristietis nav pats par sevi, bet kop ar Kristu un ar citiem kristieiem. Apustulis to ar paskaidro, ka Ejiet pie Via k pie dzva akmens, kas gan cilvku atmests, bet Dievam izredzts un drgs. Un uzceliet no sevis paiem k dzviem akmeiem gargu namu un topiet par svtu priesteru saimi, nesot gargus upurus, kas Dievam ir patkami, caur Jzu Kristu”. Lk, kas ir paties baznca! Vi to saldzina ar namu, kur Kristus ir stra akmens, bet prj bve ir balstta uz Viu un apustuu mcb, bet prjie kristiei ir akmei vai ieei aj sien. Ttad nevis katrs pats par sevi, bet visi kop.

  svtdiena pc senas kristgs tradcijas bija t, kad draudz tika svinta iesvtbas un iesvtbnieki pirmo reizi piedaljs dievgalda svinbas. Ar msu draudz pirms gada bija lielas iesvtbas. Ja paskatmies bilds, varam saskaitt 8 jaunus cilvkus, kuri apliecinja savu ticbu un ska piedalties dievgalda svinbs un divus jaunkristtos turklt, kas caur svts Kristbas sakramentu tika pieemti ticgs tautas vid. Tas bija Dieva svtts brdis msu baznc un mums ir jldz Dievs, lai tdi lielki vai mazki bri pienktu atkal. Ms varam pateikties Dievam par iem cilvkiem: Dievs vius ir lgi uzturjis un vadjis aj gad, ka neviens no viiem nav atkritis vai pazudis. Mums visai draudzei ir jturpina lgt par viiem.

 s sens kristgs tradcijas labad o svtdienu pc Lieldienm ar iesauca par jaunpiedzimuo brniu” svtdienu. Ar kristbu cilvki ttad tiek uzemti draudz aj Dieva uzturtaj nam, kur Kristus ir strakmens, bet pamats: apustuu mcba. Bet pienk laiks, kad brnii pieaug un no nepilngadgiem kst par pilngadgiem. T nu ar iesvtbas ir s pilngadbas garg nozm iestans. Varbt fiziski daudzi vl ir un paliek brni, bet garg nozm vii ir sasniegui tdu gatavbu, ka tiek uzemti pilngadgo kopb pie dievgalda.  Kdreiz bija ar tradcija, ka visi jaunkristmie un iesvtmie ierads uz o dievkalpojumu balts drbs. T bija zme, ka ie kristtie savas drbes ir darjuas baltas Kristus, Dieva Jra asins. To ir labi atcerties un piemint.

 Tad nu, atmetui visu aunprtbu un visu viltu, liekulbu un skaudbu, k ar visas mlnesbas, krojiet k patlaban piedzimui brni pc garg tr piena, ka js ar to augat un topat izglbti,
ja js esat baudjui, ka Tas Kungs ir labs.”

 1.p. Tad nu” jeb drzk un pareizk bt tulkot tpc, ka” atsauc atpaka uz 1, 22-25: Savas dvseles stjui, klausot patiesbai uz neliekuotu bru mlestbu, mliet cits citu no visas sirds pastvgi, js, kas esat atdzimui ne no izncgas sklas, bet neizncgas, no dzv un paliekam Dieva vrda. Jo visa miesa ir k zle un visa vias godba k zles zieds. Zle nokalst, un vias ziedi nobirst, bet Dieva vrds paliek mgi. Bet is ir tas vrds, kas jums tapis k prieka vsts sludints.”

 Lk stais iemesls, kpc atteikties no visa t aunuma, kds tiek praktizts pasaul: liekulba, skaudba un mlnesba. Mums, kristieiem, td ir laba motivcija no t visa atteikties, nedart t k pasaules brniem (last vl: Rom 1, 29-30; 2 Kor 12, 20; Ef 4, 31; Kol 3, 8;  1. Tim 1, 9-10). Visi ie grki nav savienojami ar bru mlestbu, kd ms esam aicinti bt kop baznc, Dieva brnu draudz. Visi ie grki nav problmas ar mcbu, vai citu dievu pielgana, bet gan t grauj kristieu sadraudzbu un rda draudzi. Msdienu kristietb tda tipa grkiem vairs biei nepievr uzmanbu, bet senaj kristietb visi ie pasaules netikumi” tiem tika nomazgti ar kristbas deni un aprakti ldz ar visiem pagtnes grkiem, ar veco dzvi. Tagad ir ieskta jaun un taj vairs nav vietas nekdm tdm negoda lietm.

 Apustulis Pteris ar aicina lietot praks to, kas tika apliecints Dieva priek kristb un iesvtb.

 2.p. Nkoais pamudinjums ir pozitvas dabas pc atdzimanas ticb caur kristbu (last. 1, 3. 23) viiem tagad ir jdara tpat k jaunpiedzimuiem brniem. Dieva vrds ir gargs piens. Tpat k zdaini ilgojas un ir nemiergi, kamr vii netiek pie sava piena, tpat vajadztu dart ar kristieiem attstt savu garas sajtu, pieradinties pie ts (sal. 2. Pt 3, 18): Bet audziet msu Kunga un Pesttja Jzus Kristus lastb un atzi! Viam lai ir gods tagad un ldz mbas dienai!

 3.p. Ja kristieiem nav apettes saemt Dieva vrdu, tad vii baznc sk meklt kaut ko citu reliisku izklaides vietu. Jaunie kristiei, pieaugot, tri saprot, ka piens ir domts zdainiem, bet jau ticb nobrieduiem ir vajadzgs lietot cietu prtiku: 1. Kor, 3, 1-4; Ebr 5, 11-14). Ja s apettes pc Dieva vrda trkst, ir jldz Dievs, lai vi to dotu, ka ms pieaugam.

 Topat izglbti” eit ir domts piln pestanas nozm, ko Dievs ir gribjis dot katram savam jaunpiedzimuajam brnam. Dieva vrds ir trs un skaidrs (sal. 1, 22-25). Piens eit nav gan domts kontrast ar cieto barbu, bet k katra kristiea garg prtika Dieva vrds. Visi jaunkristtie jau ir baudjui, cik Dievs ir labs, dzirdjui brnig evalija pasludinjumu, ko Dievs viiem dod taj vii ir atdzimui no augienes. Bet is vrds ir jlieto vl atkal un atkal, lai paliktu ticb un nepazaudtu Dieva dvanu.

 

Ievietots 06.04.2008

Komentāri
0 Komentāri
Vārds:
E-pasts: (neobligāti)
Ievadi: 4D6GD
Smaidiņš: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying confused jee 185 186 187 188 189 190 191 192 

| Aizmirsti mani

Lasi sprediķus!

Šodienas lūgšana no M.Lutera

1. vēstule korintiešiem

Psalmi

Bībeles stunda
 ...Mācība
 ...Mācītājs
 ...Sadraudzības mācība

Kristīgie pasākumi
  Ziemassvētku zvaigzne

Stāsti bērniem:
  Kurš to teica?
  Seifs
  Kivi


Tumes koris,
koris "Vanema"

Fotogalerija Ziemassvētki Tumē 2008. gadā

Svētruna
1941. gada 14. jūnija Deportāciju piemiņas brīdī, iesvētot Piemiņas krusta zīmi Tumē

Svētruna
Karogs pār visiem karogiem
Tumē 2006. gada 1. septembrī

Foto
Kapu svētki Tumē
2006. gada 5. augustā

Foto
2006. gada Jāņi "Pilsētniekos"
Kopā ar Jelgavas Kristus draudzi

Fotogalerija Kristības Tumē
2006. gada Lieldienās

Fotogalerija Jeruzaleme 2006. gada ziemā
A.Dāboliņa foto un komentāri

Fotostāsts Fotoreportāža par Jeruzalemi Tumes kultūras namā

LELB identitātes mokas

Reformācija - lūzuma laiks pasaules vēsturē

Lūgsim kopā ar Luteru!

Krustvārdu mīklas:
  Soģi
  Mozus dzīves sākums
  Jordānas upes šķērsošana
  Jēzus pie krusta
  Jēzus dzīvs!


 ...Jautājumi un atbildes ¬
Par Mat.7:1

Netrūkst situāciju, kad Svētie Raksti mūs aicina tiesāt - ne ar savu prātu, bet lietojot Dieva vārdu, kas vēršas pret atklātu, bezkaunīgu grēku vai pret agresīviem maldu mācītājiem.
Draudzes adrese: Tumes kultūras nams
Jautā, sūti ierosinājumus un atsauksmes par mājas lapu:

e-pasts

tel. 31 93312
29342329
Webmaster
Oskars Laugalis