Lutera rozes ģerbonis

 

ELBL — Evaņģēliski Luteriskā Brīvbaznīca Latvijā

Lutera rozes ģerbonis

Manifests

Evaņģēliski Luteriskā Brīvbaznīca Latvijā (ELBL) ir autonomu un ticības vienprātībā pastāvošu luterisku draudžu sadraudzība. Mūsu draudzes tic, māca un apliecina saskaņā ar dzīvā Dieva vārdu — Vecās un Jaunās Derības kanoniskajām grāmatām. Mācībā un praksē mēs saistām sevi ar Vienprātības grāmatu (Liber Concordiae) — Luteriskajiem Ticības apliecību rakstiem (LTA), kuros līdzās Senās baznīcas simboliem (Apostolicum, Nicaenum, Athanasium) ir ietverti sekojoši konfesionāli dokumenti: neizmainīta Augsburgas ticības apliecība, tās Apoloģija, Šmalkaldes artikuli, traktāts Par pāvesta varu un primātu, Mārtiņa Lutera Lielais un Mazais Katehisms un Konkordijas Formula. Mēs turamies pie tiem, jo tajos mūsu baznīcas teologi — Luteriskās Reformācijas tēvi — skaidri un precīzi ir izklāstījuši Dieva vārda mācību un publicējuši tos 1580. gada Liber Concordiae izdevumā. Saskaņā ar tajā pausto mācību par baznīcu, ELBL draudzes saprot sevi par vienas, svētas, vispārējas un apustuliskas Baznīcas daļu. Tāpat tas nozīmē, ka mēs ticam, mācām un apliecinām, ka katra atsevišķā (lokālā) kristiešu draudze, kurā tiek skaidri pasludināts Evaņģēlijs un pareizi izdalīti sakramenti, ir Kristus iedibinātās mūžīgās un neredzamās Baznīcas redzamā izpausme.

Mēs paziņojam par ELBL sadraudzības pastāvēšanu, balstoties uz mūsu Kunga Jēzus Kristus apsolījumu Mateja 18, 19-20: „Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū”. Kā arī ņemot vērā Viņa pavēli: „Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28, 18-20).

Mēs, Evaņģēliski Luteriskajā Brīvbaznīcā pulcētās draudzes, īpaši uzsveram Bībelē dibināto mācību par baznīcu, kas ir pausta Augsburgas ticības apliecības VII artikulā, ka patiesai baznīcas vienībai pietiek, ka ir vienprātība Evaņģēlija mācībā un sakramentu pārvaldīšanā. Piesakot mūsu kā autonomu draudžu asociācijas nosaukumu — Evaņģēliski Luteriskā Brīvbaznīca Latvijā, mēs pasvītrojam, ka evaņģēliski luteriskās brīvbaznīcas pastāv visā pasaulē, un mēs Latvijā saprotam sevi esam garīgā vienībā ar tām, bet plašākā nozīmē mēs ticam, ka visi Kristum ticīgie ir vienoti garīgā sadraudzībā ar savu Kungu. 

 

Pulcējoties ELBL, mūsu draudzes neveido baznīcas pārvaldes virsstruktūras ar arhibīskapu vai superintendantu amatiem, virsvaldes vai kolēģijas institūcijām. Visus kopējos jautājumos draudzes risina, sanākot kopā draudžu izvēlētiem pārstāvjiem (delegātiem) un vienojoties savā starpā saskaņā ar šajā manifestā paustajiem principiem.

 

Tāpat mēs īpaši uzsveram evaņģēliskās brīvības principu — Luteriskās ticības apliecību rakstos pieļauto teoloģisko pieeju jeb dažādību adiaforos jautājumos. Senā baznīca 4. gadsimtā iecietīgi un augstsirdīgi izturējās pret šādu teoloģisko ieviržu dažādību. To pieļāva arī mūsu luteriskās Reformācijas tēvi, ja vien pastāvēja vienprātība LTA doktrīnās (kas īpaši izdalītas Konkordijas formulas nodaļās). Kur valda vienprātība visos kristīgās mācības artikulos, kurus formulē Luteriskās ticības apliecības, atšķirības adiaforos uzskatos nešķeļ, bet liecina par patiesas evaņģēliskās brīvības, kristīgās saskaņas un brālības klātbūtni. Kamēr neiecietīga, šaursirdīga un agresīva attieksme pret citādāk domājošiem, kuri vienprātīgi apliecina baznīcas vienības principus, allaž ir bijusi sektas pazīme.

Ko nozīmē Evaņģēliski Luteriska Brīvbaznīca?

 

Evaņģēliska  
— nozīmē, ka draudzes pasludinājuma centrā ir Jēzus Kristus Priecīgā Vēsts (Evaņģēlijs), kas arī nosaka mūsu kristīgo pašizpratni un misijas mērķus.

Luteriska
— nozīmē tādu baznīcu, kas tic, māca un apliecina skaidru Dieva vārda mācību, kas precīzi izklāstīta Senās baznīcas ticības simbolos un Luteriskajās ticības apliecībās (skat. ievadā).

Brīvbaznīca:
— nozīmē neatkarīgu un pilnīgi autonomu draudžu kopību, kuras identitāte balstās evaņģēliskās brīvības ideālos: Kristus baznīcā valda Dieva vārda autoritāte un evaņģēliskā brīvība.

Mūsu draudžu mērķi, izsludinot ELBL:

1) pastāvēt kristīgā ticībā un LTA uzticīgu draudžu sadraudzībā domās par misiju un izaugsmi. ELBL pastāvēšana un izaugsme ir svarīga tāpēc, lai mēs un mūsu pēcnācēji savā zemē varētu nodrošināt un praktizēt tādu luterisko kristiešu kopdzīves formu baznīcā, kura ir brīva no Svētajos Rakstos noraidītas baznīcas politiskās varas patvaļas (sal. Mk 10, 42-45),  kas agri vai vēlu sāk nomākt evaņģēliju;

2) veikt misijas darbu, ņemot vērā mūsu Kunga pavēli Mateja 28, 19.20, lai pēc iespējas vairāk cilvēku spētu pieņemt Jēzus Kristus evaņģēlijā dāvāto grēku piedošanu ticībā. Jo tas darīs šos cilvēkus brīvus jau šajā dzīvē, bet tās galā dāvās viņiem pestīšanu — mūžīgu un svētlaimīgu dzīvi ar Dievu. Tāpēc mēs vēlamies stāstīt par Dieva vārda patiesību visiem cilvēkiem: glābt no grēku vainas un pazudināšanas spēj tikai ticība mūsu Kungam un Pestītājam Jēzum Kristum;

3) ELBL nolūks ir gādāt par mūsu draudžu locekļu teoloģiskās izglītības un studiju iespējām. Mūsu pastorālās prakses vadmotīvs ir kristīgā mīlestība: būt atvērtiem, labvēlīgiem un evaņģēliskiem pret visiem cilvēkiem šeit un tagad — vai tie būtu citi kristieši vai arī tādi, kas vēl nav atraduši vai tikai meklē savu ceļu pie Dieva.

Mūsu lūgšana

Kungs Jēzu Kristu, patiesais Debesu un zemes valdniek,

Šajās ļaunajās dienās, kad vakars tumst pār visu pasauli, mēs Tevi lūdzam, spīdi Tu mūsu ceļā ar savu svēto Vārdu, dāvā mums izturību un spēku pastāvēt Tavā baznīcā, kurai tu esi solījis, ka elles vārti neuzvarēs.

Mēs Tev pateicamies, Kungs,
ka Tu mums, nabaga grēciniekiem, arvien vēl ļauj pasludināt mūsu vidū Tavu vārdu un pārvaldīt Tavus svētos sakramentus!
Esi mums žēlīgs arī turpmāk un uzturi savu baznīcu, kā Tu esi to darījis līdz šim, kaut arī mēs esam bijuši cieti savās sirdīs, pārdroši un kūtri.
Tāpēc mēs lūdzam: nāc Svētais Gars un piepildi mūsu prātu, sirdis, dvēseles ar ticību un mīlestību,
dāvā mums izdošanos un dedzību Tava vārda sludināšanas darbā pasaulē – lai labi izdodas Tavā vārdā!

Aizstāvi mūs no ļaunā pretinieka uzbrukumiem,
dāvā savai baznīcai žēlastību, svētību, mieru, vienību, drosmi un pacietību. Tavs vārds ir labākās bruņas mums, Taviem ļaudīm un Tavas baznīcas stiprā pils.

 Kungs, Jēzu Kristu, Tā ir Tava baznīca un ne mūsējā un Tavs Evaņģēlijs un ne mūsējais, tāpēc stāvi mums klāt, kas esam uz to paļāvušies un gribam to sludināt un dzīvot pēc Tava prāta ticībā un Tevis dāvātājā brīvībā,
ejot ar Tavu spēku mūsu svešniecības ceļā, kas ved cauri šīs pasaules nīcībai, postam un pārbaudījumiem pretī mūsu īstajām mājām — valstībai, ko esi mums solījis un kurā dzīvo un valdi Tu, Kungs Kristu, kopā ar Tēvu un Svēto Garu – viens patiess Dievs, tagad un mūžīgi.
Āmen.

2008. Anno Domini gada 1. adventā

Aigars Dāboliņš, ATA Augšāmcelšanās un Kristus miera luterāņu draudžu mācītājs,
Jānis Dimza, ATA Augšāmcelšanās luterāņu draudzes priekšnieks
Jānis Gaisiņš, ATA Kristus Ķēniņa luterāņu draudzes mācītājs
Oskars Laugalis, ATA Kristus miera luterāņu draudzes priekšnieks
Ainars Šepetauskis, ELBL Brunavas misijas mācītājs