Mēs meklējam sadraudzību ar citiem kristiešiem un nekad to nenoraidītu, ja vien tā būtu saskaņā ar Bībelē atklāto skaidro Evaņģēlija doktrīnu.

Dodies tālāk!P.Gerharda dzeja: Mana sirds gavilē no prieka
Sprediķis: Vairieties no herētiķiem!

Sadraudzība: ticot, mācot, apliecinot un aicinot

(Par baznīcu sadraudzību Kristus miera draudzē)

  

 

   Attiecībās ar citiem kristiešiem mūsu draudze stingri turas pie Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācības par sadraudzību (koinonia). Tā ietver sekojošus pamatprincipus:

 

1.          Visi Kristum ticīgie ir vienoti garīgā sadraudzībā ar savu Kungu un, pateicoties tādai sirds ticībai, viņi ir garīgā sadraudzībā arī savā starpā. (Gal 3, 26; 4, 6; 1 Jņ 1, 3.7; Efez 4, 4-6; 1 Pēt 1, 23; Phil 1,5)

2.          Šo sirds ticību dāvā Svētā Gara spēks, kas darbojas caur Evaņģēliju – vārdā un sakramentā (Gal 3, 14; Rom 10, 17; 2 Kor 4, 6).

3.          Svētie Raksti sniedz vienotu un skaidru Evaņģēlija mācību – tā ir apustuliskā ticība. Dievs ir pavēlējis saviem ļaudīm apliecināt šādu Bībelē skaidri mācītu ticību, lai tiktu celta un pagodināta Kristus miesa, tas ir, baznīca (Jņ 8, 31.32; Mt 5, 19; 1 Pēt 4, 11; Atkl 22, 18.19).

4.          Baznīcu (atsevišķo draudžu vai draudžu apvienību) sadraudzība tiek balstīta tās ticības vienprātībā, kura tiek apliecināta, un nevis tajā ticībā, kurā katrs tic savā sirdī. (1.Samuēla 16,7; Mat 10, 32.33; Rom 10, 10; 2 Tim 2, 19; 1 Jņ 4, 1-3; Jņ 8, 31.32; Mt 5, 19; 1Pēt 4, 11).

5.          Svētie Raksti māca noraidīt ārējo baznīcu sadraudzību jeb kopību ar tiem, kuri māca maldus. Tātad šis noraidījums nav kaprīze vai viens no iespējamiem risinājumiem, bet Rakstos skaidri dota pavēle (Mt 7, 15; 2 Kor 6, 14-18; 2; 2 Tim 2, 15-19; Jņ 10.11; Rom 16, 17; Tit 3, 10; Efez 4, 3-5; Gal 5, 9).

6.          Meklēt baznīcu sadraudzību, kā arī to pasludināt, pārliecinoties par vienprātību ticības apliecībā, arī nav viens no iespējamiem risinājumiem, bet Rakstos dota pavēle (Apd 1, 14.15; 2, 41-42; 15.nodaļa; Gal 2, 9; Jņ 17, 20-26).

 

   Šie kristiešu savstarpējo attiecību pamatprincipi skar kristiešu attiecības tā sauktajās svētajās lietās (in sacris), jo šie principi ir balstīti Svēto Rakstu mācībā, kā to skaidri izklāsta Vienprātības grāmata (Liber Concordiae), un tādēļ tos ir stingri jāievēro. Jāpiemetina, ka šeit izklāstītie principi neattiecas uz kristiešu sadarbību ārpus baznīcas, tas ir, ārpus kopības ap svētajām lietām (in eksternis). Šāda veida sadarbībā pilnīga vienprātība mācībā nav prasīta.